College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Dit college (CvK) voert het beheer over de financiën van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Het vervangt de oude organen Commisie van beheer en Kerkvoogdij.
Het college van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat de gemeente financieel kan draaien. De voornaamste uitgaven zijn: de salarissen van alle beroepskrachten zoals predikant, kerkelijk werker, koster; de ledenadministratie; de kosten aan gebouwen zoals kerk en pastorie.
Het college is ook verantwoordelijk voor de inkomsten van de gemeente. Geldmiddelen worden verkregen uit:
  • actie kerkbalans
  • legaten
  • collecten
  • andere giften/donaties.
 
De kerkrentmeesters dragen ook gelden af voor landelijke bestemmingen:
  • solidariteitskas ter ondersteuning van noodlijdende gemeenten,
  • een bijdrage ter ondersteuning van de landelijke dienstenorganisatie.
 
Vanzelfsprekend wordt een en ander gecontroleerd door ter zake deskundigen en jaarlijks aan de gemeente voorgelegd.
 
Gironummer van de wijkkas: 
NL48INGB 0007229924
t.n.v. PGZ Oosterkerk
 
De Oosterkerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland die een ANBI-status heeft verkregen. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zoetermeer, wijkgemeente Oosterkerk.


kerkrentmeestersoosterkerk@gmail.com
terug