Introductie Introductie

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt (Johannes 17: 3).

Dit is de kern en het fundament van de toerusting die er in de Oosterkerk plaats vindt. Bouwen aan een relatie (Hem kennen) met de levende God, door Zijn Zoon, Jezus Christus. Op deze manier mogen we volgeling van Jezus worden.

God leren kennen
God laat Zich kennen in Zijn Woord, de Bijbel. Samen mogen we (onder)zoeken wie Hij is en ook voor ons wil zijn. Bij veel toerustingsactiviteiten heeft de Bijbel dus ook een centrale plek. Activiteiten waar je aan kunt denken:
 • De diensten op zondag;
 • Catechese voor de jongeren;
 • Bijbelkringen (per wijk en thematisch);
 • Specifieke bezinningsmomenten.

Gemeente zijn
Daarnaast heeft God ons als gemeente aan elkaar gegeven, om naar elkaar om te zien, tot steun te zijn, te stimuleren en ook aan te spreken wanneer dat nodig is. We zijn allemaal uniek maar één in Christus en hebben elkaar nodig samen Gods gemeente te zijn. Activiteiten waar je aan kunt denken:
 • Jongerenwerk (clubs, kampen, etc.);
 • Gemeentedagen;
 • Avonden over huwelijk & opvoeding;
 • Perronwerk.

Gemeente zijn houdt ook niet op bij de muren van de kerk maar roept ons juist op om de wereld in te gaan en het goede nieuws dat we hebben te vertellen en uit te dragen in ons leven van elke dag. Zo zie je ook dat gemeente zijn en God leren kennen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn!
 

 
Avonden over geloofsopvoeding Avonden over geloofsopvoeding

De avonden over geloofsopvoeding die door de HGJB verzorgd zouden worden op 7 en 19 maart gaan wegens onvoldoende belangstelling niet door. 

De laatste avond waarin het zal gaan over het vieren van Bijbelse feesten met kinderen gaat vooralsnog wel door. 
Nelleke Tak zal ons met woord en beeld meenemen naar de Bijbelse feesten. Ze wil ons een handreiking bieden hoe met behulp van de Oudtestamentische feesten de inhoud van de Nieuwtestamentische feesten meer tastbaar te maken.
Deze avond vindt plaats op 9 april om 20 uur in de Oosterkerk. 

Inschrijven kan via onderstaande link of door een email te sturen naar:

Van harte welkom!

Klik hier om aan te melden

 

 
Seizoensthema

Seizoensthema

Thema winterwerk 2018/2019:
Met hart en ziel, voor God

lees meer »
 
Taakgroep toerusting Taakgroep toerusting

Binnen de Oosterkerk is de Taakgroep Toerusting opgericht. Deze heeft als doel het (laten) organiseren van toerustingsactiviteiten voor de gemeente als geheel of voor specifieke doelgroepen om de gemeente(leden) te ondersteunen en toe te rusten (gericht op God leren kennen en het gemeente zijn).

Mogelijke thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • Identiteit in Christus
 • Discipelschap
 • Huwelijk en gezin
 • Geloofsopvoeding
 • Geloof in actie
 • Missionaire roeping

Samenstelling van de taakgroep
 • Jelte Velzen, ouderling (voorzitter)
 • Arjen van Trigt, ouderling (vertegenwoordiger consistorie)
 • Martine Fortuijn, algemeen lid
 • Janneke van den Akker, algemeen lid
 • Ds. v.d. Ham, predikant/adviserend lid