Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen

Een veilige kerk
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, kan ongewenst seksueel gedrag voorkomen. Dit kan gaan om ernstige zaken zoals seksuele contacten die je niet wilt of waarover jij je misschien schuldig voelt of schaamt. Maar ook bij seksueel getinte aanrakingen of opmerkingen in het contact met een ambtsdrager of kerkelijke functionaris waardoor je je niet op je gemak of veilig voelt, is sprake van ongewenst seksueel gedrag. Dat kan nergens, maar zeker niet in het kerkenwerk.
Helaas is het zeker in de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat seksueel misbruik -waarbij sprake is van machtsoverwicht van de ene persoon ten opzichte van de andere - overal voorkomt.
 
Vertrouwenscommissie
De kerkenraad van de Oosterkerk heeft daarom besloten een vertrouwenscommissie in te stellen. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en helpen jou bij de stappen die kunnen worden gezet bij het aanpakken van een misbruiksituatie.
Uiteraard wordt een eventuele melding volstrekt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gehandeld buiten het slachtoffer om.
Ook werkzaamheden ter voorkoming van seksueel misbruik binnen de wijkgemeente behoren tot het takenpakket van de vertrouwenspersonen.
Onze vertrouwenspersonen handelen onafhankelijk van de kerkenraad, maar brengen wel jaarlijks verslag uit aan kerkenraad over hun werkzaamheden. Zij doen daarbij geen inhoudelijke mededelingen, maar geven slechts aan of en zo ja hoe vaak zij zijn benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd.
 
Wat doen bij ongewenst seksueel gedrag? 
Voor het geval je geconfronteerd wordt met of signalen ontvangt van seksueel misbruik door een ambtsdrager of een andere kerkelijke functionaris - waaronder vrijwilligers en jeugdwerkleiders - binnen de wijkgemeente kun jij je wenden tot de hierna te noemen instantie van de landelijke kerk en/of tot de vertrouwenspersonen die zijn aangesteld in onze wijkgemeente.

Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk/meer informatie
Door de PKN is het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk opgericht voor het melden van seksueel misbruik binnen pastorale relaties. Informatie daarover is te vinden op de website: www.smpr.nl
e-mail: info@smpr.nl
Telefoon: 030-3038590
Postadres: Postbus 6018, 3503 PA Utrecht
Bezoekadres: J. Haydnlaan 2a Utrecht
Informatie over vertrouwenspersonen seksueel misbruik is ook te vinden op de website: www.meldpuntmisbruik.nl.

Contact
Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersonen via:
e-mail: vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com
Telefoon Jaap Rodenburg: 0613274546

terug