Doopformulier Doopformulier

Bediening van de Heilige Doop

Laten wij eerst luisteren naar uitleg over de Heilige Doop.

We willen daarbij letten op de belangrijkste drie punten.

In de eerste plaats leert de Bijbel ons dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Wij kunnen het Koninkrijk van God niet binnen gaan, tenzij wij opnieuw geboren worden [Efeze 2:3, Johannes 3:3]. De doop, de ondergang in of de besprenkeling met het water [Romeinen 6:4] wijst ons er dus op dat wij onrein zijn. Zo roept de doop ons op om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid niet van onszelf te verwachten, maar juist van iemand anders: van de Heere Jezus Christus.

Dat brengt ons meteen bij het tweede punt.
De Heilige Doop verkondigt en bezegelt de afwassing van onze zonden door Jezus Christus [Handelingen 22:16]. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest [Mattheus 28:19].
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, belooft God de Vader ons vast en zeker dat Hij met ons een eeuwig genadeverbond opricht en dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt [Romeinen 8:17]. Zo wil Hij ons al het goede schenken, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons laten meewerken ten goede [Romeinen 8:28].
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, geeft de Heere Jezus ons zijn teken dat Hij ons met Zijn bloed wast van al onze zonden [1 Johannes 1:7]. Het is het teken dat we met Hem verbonden zijn in Zijn dood en opstanding. Wij worden dus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat Hij in ons wonen wil. Hij wil ons heilig maken als leden van het lichaam van Christus, die gereinigd zijn van zonden. Hij wil ons leven dagelijks vernieuwen, totdat wij eenmaal helemaal rein tot de bruidsgemeente van Christus mogen behoren en mogen binnengaan in de vreugde van onze Heere [Efeze 5:27].
Nu zijn in elk verbond altijd twee partijen betrokken.

Dat brengt ons bij het derde punt. De doop betekent ook dat God gehoorzaamheid van ons verlangt. Gehoorzaamheid brengt immers tot uitdrukking dat wij innig verbonden zijn met God – met Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit onze gehoorzaamheid blijkt dat wij Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten [Mattheus 22:37].
Gods genade leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, en in een nieuw, godvrezend leven wandelen [Titus 2:12]. Als wij soms door onze zwakheid in zonden vallen, moeten wij toch niet twijfelen aan Gods genade. We moeten ook niet doorgaan met zondigen. De doop verzekert ons immers dat het genadeverbond dat God met ons opricht voor eeuwig geldt.

Dat onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, is geen reden om hen van de doop uit te sluiten. Onwetend hebben zij immers deel aan het oordeel dat in Adam over alle mensen gekomen is, en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. De belofte van God tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en voor onze kinderen: God zegt immers: ‘Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.' [Genesis 17:7]. Datzelfde zegt ook Petrus: ‘voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal’ [Handelingen 2:39]. En Christus heeft ook kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend [Markus 10:16].
Vroeger heeft God aan Israël bevolen ook kinderen te besnijden als teken van Gods verbond met alle generaties en inlijving in het volk van God.
Onder het nieuwe verbond is de doop het teken van de inlijving in de gemeente van Christus geworden. Daarom dopen wij ook kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond.
Van u als ouders wordt verwacht dat u deze dingen aan uw kinderen bij het opgroeien zult leren en uitleggen.

Laten wij nu bidden.

© E. van den Ham 2016
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend

 
terug